Home Openingstijden Aanleggen Onderhoud Algemene voorwaarden Prijzen Contact

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Grozo Graszoden.

Toepasselijkheid 1. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door Grozo Graszoden Boxbergerweg 14, 8121 PT OLST.

2. Aanbiedingen en prijzen zijn geldig gedurende dertig dagen na de aanbieding doch worden vrijblijvend gedaan. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

3. De opgegeven prijzen gelden voor leveringen af graszodenbedrijf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Kleine afleveringen vinden in de regel alleen in combinatie plaats. Een opgegeven levertijd kan nooit worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient derhalve Grozo schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5. Alle door ons uitgevoerde leveringen worden in pallet ladingen uitgevoerd, indien de vrachtwagen niet is uitgerust met zelflossende kraan dient de afnemer zorg te dragen voor hulp (minimaal twee man) bij het lossen. Indien deze hulp niet terstond aanwezig is zal de prijs met €0,10 per m² kunnen worden verhoogd.

6. Grozo is slechts gehouden tot aflevering op de plaatsen waar beladen vrachtwagens met of zonder aanhangwagens op eigen kracht kunnen komen of vertrekken aan de verharde openbare weg, zonder risico van beschadiging van rollend materiaal, wegdek en degelijke.

7. Garantie klachten: Grozo staat er voor in dat de graszoden worden geleverd in levende vers gesneden toestand in de door ons opgegeven of voorhanden zijnde samenstelling. Grozo staat niet in voor hergroei van de graszoden. Indien de geleverde graszoden niet aan de door ons gegarandeerde eisen voldoen, of indien anderszins in gebreke is, is Grozo ten hoogste gehouden tot het opnieuw leveren van de juiste graszoden, dan wel creditering van de door de afnemer verschuldigde, met restitutie van eventueel reeds betaalde.

8. Klachten betreffende afgehaalde of geleverde graszoden dienen op straffe van verval, binnen vierentwintig uur na aflevering aan Grozo schriftelijk te worden gemeld, dan wel mondeling (telefonisch) met onmiddellijke schriftelijke bevestiging daarvan.

9. Pallets: over achtergebleven pallets wordt een statiegeld geheven van €10,- per stuk. Dit bedrag wordt geretourneerd bij teruggave van de pallets aan het adres van Grozo. Beschadigde pallets worden niet terug genomen.

10. het risico van het gekochte gaat over op de koper op het moment dat de gekochte graszoden volgens afspraak op het bedrijf van Grozo voor aflevering gereed staan.

11. Overmacht: Ten aanzien van alle verplichtingen van Grozo geldt dat niet nakoming haar niet kan worden aangerekend indien het verzuim een gevolg is van overmacht.

12. Betaling door de afnemer dient bij voorkeur contant bij of direct bij aflevering te geschieden. Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De afnemer is bij niet volledige betaling in verzuim door het verstrijken van voorvermelde (fatale) betalingstermijn. Vanaf de datum van verstrijken van voorvermelde betalingstermijn zal de afnemer de wettelijke rente verschuldigd zijn. Tevens zal de afnemer na eerste herinnering of aanmaning als buitenrechtelijke incassokosten een bedrag van verschuldigd zijn gelijk aan 15% van de hoofdsom. Met een minimum van €50,- Toepasselijk recht, bevoegd rechter, ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over verbintenissen en rechtsverordeningen welke uit de overeenkomst voortvloeien zullen naar gelang de absolute bevoegdheid in de eerst instantie worden berecht door de relatief bevoegde kantonrechter, altans de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin het bedrijf van Grozo is gevestigd. De afnemer wordt in de gelegenheid gesteld binnen een maand nadat Grozo zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen ter beslechting van het geschil alsnog volgens de rechter te kiezen.